اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

اوره

اوره/اورک به معنای دل/قلب در ترکی است. orah در انگلیسی معنای گردو می‌دهد که شکلی شبیه به مغز دارد.

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است


دریافت

گفت که در زندگی آزاد باش

هان! گذران است جهان، شاد باش!

رو به خودت نسبت هستی مده

دل به چنین مستی و پستی مده

زان چه نداری ز چه افسرده‌ای؟!

گر ببرد ور بدهد دست دوست

ور ببرد ور بنهد ملک اوست

ور بکِشی یا بکُشی دیو غم

کج نشود دست قضا را قلم

آنچه خدا خواست همان می‌شود

و آنچه دلت خواست نه آن می‌شود

- علامه سید محمدحسین طباطبایی

و اگر پروردگار تو می‌خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی به (اجبار) ایمان می‌آوردند؛ آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟!
قرآن کریم - سوره یونس - آیه ۹۹ 

(ترجمه مکارم شیرازی)